Anunțuri de angajare în cadrul D.P.C.L.E.P. Tg-Jiu

ANUNȚ

     Direcţia Publică Comunitară Locală de Evidenţă a Persoanelor Tg.Jiu, organizează concurs/examen de promovarea în funcţia publică vacantă de conducere de Şef birou civilă.

1. Propunerea pentru probele concursului de promovare:

     - proba scrisă - 12.11.2014, orele 10,30, la sediul Primăriei Municipiului Tg Jiu

     - proba interviu - 14.11. 2014, la sediul Primăriei Municipiului Tg Jiu.

2. Termenul de depunere al dosarelor de concurs:

     Data limită de depunere a dosarelor de participare la concurs este în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Direcţiei Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor Tg.Jiu, strada T.Vladimirescu nr.48 şi va cuprinde documentele prevăzute la art. 143 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată prin HG nr. 1173/2008.

3. Condiţiile de participare la concursul de promovare

     1. să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;

     2. candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 66 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

        - să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

        - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;

        - să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

        - să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

4. Bibliografia:

     1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

     2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

     3. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;

     4. HG nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;

     5. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     6. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

     7. Legea cetăţeniei române nr. 21/1991 republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

     8. OG nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Documentele necesare dosarului de participare la concursul de promovare:

     1. Copie după actul de identitate;

     2. Formular de înscriere conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată - se poate obţine de la sediul DPCLEP Tg.Jiu;

     3. Copii după diplomele de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări;

     4. Copia carnetului de muncă, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

     5. Cazierul administrativ;

     6. Copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

Copiile după actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau vor fi însoţite de documente originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, la sediul DPCLEP Tg.Jiu.

Informaţii suplimentare la nr.telefon 0253/218033.

 

Astăzi 10.10.2014