Anunțuri de angajare în cadrul D.P.C.L.E.P. Tg-Jiu

ANUNȚ

     Direcția Publică Comunitară Locală de Evidența Persoanelor Târgu Jiu, cu sediul în Târgu-Jiu, Stada Iosif Keber, numărul 1, județul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de arhivar din cadrul Compartimentului administrativ.

     Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Târgu-Jiu şi va consta în următoarele probe:
        - proba scrisă în data de 15 decembrie 2015, ora 1030 ;
        - proba interviu în data de 18 decembrie 2015.


    Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    1. Condiţii generale prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru anexă la H.G. nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale:
        a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
        b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
        c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
        d) are capacitate deplină de exerciţiu;
        e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
        f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
        g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

    2. Condiţii specifice:
        - să fie absolvent de studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
        - vechime în specialitatea studiilor medii - minimum 6 luni.

    3. Bibliografia:
        1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
        2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
        3. Legea arhivelor naţionale nr. 16/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
        4. Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 137/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii arhivelor naţionale nr. 16/1996;
        5. Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996.

    4. Dosarele de concurs se depun la sediul Direcției Publice Comunitare Locale de Evidența Persoanelor Târgu Jiu, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, Partea III-a, respectiv 2 decembrie 2015, ora 1400.
    Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Direcției Publice Comunitare Locale de Evidența Persoanelor Târgu Jiu, Compartimentul, resurse umane, contabilitate, telefon 0371502419.


Data publicării: 16.11.2015

LISTA
cuprinzând documentele necesare dosarului de participare la concurs,
la concursul de ocupare a funcţiei contractuale de arhivar din cadrul Compartimentului
administrativ, Direcția Publică Comunitară Locală de Evidența Persoanelor Târgu Jiu


1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

4. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7. Curriculum vitae;


Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.