Anunțuri de angajare în cadrul D.P.C.L.E.P. Tg-Jiu

ANUNȚ

     Direcţia Publică Comunitară Locală de Evidenţă a Persoanelor Tg.Jiu, organizează concurs/examen de recrutare pentru funcţia publică temporar vacantă de consilier debutant din cadrul compartimentului ghişeu unic.

1. Propunerea pentru probele concursului de promovare:

     - proba scrisă - 16.12.2014, orele 10,30, la sediul direcţiei

     - proba interviu - 18.12. 2014, la sediul  direcţiei

2. Termenul de depunere al dosarelor de concurs:

     Data limită de depunere a dosarelor de participare la concurs este în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a  III-a, la sediul Direcţiei Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor Tg.Jiu şi va cuprinde documentele prevăzute la art.49 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

3. Condiţiile de participare la concursul de promovare

      Condiţii generale:

     - candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

        Condiţii specifice:

     - să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: psihologie, ştiinţe juridice sau economice

      - cunoştinţe de operare pe calculator: abilităţi în utilizarea calculatoarelor, operare nivel mediu.

4. Propuneri privind bibliografia:

     1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici  (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

     2. Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

     3. O.U.G 97/2005, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     4.  H.G. nr. 1375/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

5. Documentele necesare dosarului de participare la concursul de recrutare:

     1. Copie după actul de identitate;

     2. Formular de înscriere conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată - se poate obţine de la sediul DPCLEP Tg.Jiu;

     3. Copii după diplomele de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări;

     4. Cazierul judiciar;

     5. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

     6. Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile după actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau vor fi însoţite de documente originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, la sediul DPCLEP Tg.Jiu.

Informaţii suplimentare la nr.telefon 0727385016.

 

Astăzi 05.12.2014