Anunțuri de angajare în cadrul D.P.C.L.E.P. Tg-Jiu

ANUNȚ

     Direcţia Publică Comunitară Locală de Evidenţă a Persoanelor Tg.Jiu, organizează concurs de recrutare pentru funcţia publică vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul biroului stare civilă.

1. Propunerea pentru probele concursului de recrutare:

     - proba scrisă - 27.05.2015, orele 10,30, la sediul DPCLEP Tg. Jiu

     - proba interviu - 29.05.2015, la sediul  DPCLEP Tg. Jiu

2. Termenul de depunere al dosarelor de concurs:

     Data limită de depunere a dosarelor de participare la concurs este în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a  III-a, la sediul direcției-compartimentul resurse umane şi va cuprinde documentele prevăzute la art.49 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată prin HG nr. 1173/2008.

3. Condiţiile de participare la concursul de recrutare

      3.1. Condiţii generale:

     - candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

      3.2. Condiţii  specifice de ocupare sunt:

     - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic, specializare drept.

4. Bibliografia:

     1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici  (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

     2. Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

     3. Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată(r2), cu modificările şi completările ulterioare;

     4.  H.G. nr.64/2011, pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă;

      5. Legea cetățeniei române nr.21/1991, republicată(r2), cu modificările şi completările ulterioare;

      6. O.G. nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Documentele necesare dosarului de participare la concursul de recrutare:

     1. Copie după actul de identitate;

     2. Formular de înscriere conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată - se poate obţine de la sediul DPCLEP Tg.Jiu;

     3. Copii după diplomele de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări;

     4. Cazierul judiciar;

     5. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

     6. Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile după actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau vor fi însoţite de documente originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, la sediul DPCLEP Tg.Jiu.

Informaţii suplimentare la nr.telefon 0253218033.

 

Astăzi 27.04.2015