Anunțuri de angajare īn cadrul D.P.C.L.E.P. Tg-Jiu

DPCLEP Tārgu Jiu
Comisia de concurs
Nr. 7189 din 15.12.2015, ora 17,50

ANUNŢ

privind  rezultatul obţinut  la  PROBA SCRISĂ de către candidaţii participanţi la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale  vacante de  arhivar din  cadrul compartimentului administrativ al DPCLEP Tārgu Jiu din data de 15.12.2015

Pentru proba scrisă a concursului punctajul stabilit a fost de maximum 100 de puncte iar pentru a fi declaraţi „admis” candidaţii trebuie să obţină minimum 50 puncte.
Astfel, īn urma corectării lucrărilor, la proba scrisă, s-au obţinut următoarele rezultate:

Nr.
Crt.

Numele şi prenumele
candidatului

Punctaj proba
scrisă

Rezultat proba
scrisă

1

CREȚAN ALICE-ADELINA

-

-

2

IACOV ȘTEFAN

26,00

RESPINS

3

LEBEDINSCAIA CORINA

28,50

RESPINS

4

NIMARĂ BIANCA-ADRIANA

79,00

ADMIS

5

POPESCU ADRIAN

42,00

RESPINS

6

CONSTANTIN RALUCA-ADELA-ILEANA

2,00

RESPINS

7

CIONTU ELENA-ROXANA

-

-

8

VĂTAVU OLGA

8,00

RESPINS

9

FRĪNTU DELIA

16,00

RESPINS

10

PAVEL ELENA-CLAUDIA

11,50

RESPINS

11

LUPULESCU ALINA-DANIELA

10,50

RESPINS

12

CĪRLEA MINODORA

53,00

ADMIS

13

POENARU GEORGE-NICOLAE

0,00

RESPINS

14

POPOVICI GHEORGHE-CONSTANTIN

25,00

RESPINS

15

GIORGI IOAN-CĂTĂLIN

-

-

16

CROICU LELIA-PARASCHIVA

14,50

RESPINS

17

VĂDUVA ADELA

18,00

RESPINS

18

NUȚU LIGIA

7,00

RESPINS

19

CĪLCOI GEORGETA

-

-

20

DUMITRU MARIANA

-

-

21

ȘTOCLEI IOANA

-

-

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul la proba scrisă pot face contestaţii īn termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, respectiv 17.12.2015 ora 1750.

Interviul se va desfăşura īn data de 18.12.2015.

Se pot prezenta la proba interviu numai candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.

Comisia de concurs:

1.      Dan Laurențiu , director executiv – preşedinte comisie

2.      Evulescu Ramona, şef serviciu evidență – membru comisie

3.      Cīrciumaru Cornelia-Elena , inspector –  membru comisie  

 

Secretar comisie, Birău Adriana

DIRECȚIA PUBLICĂ COMUNITARĂ LOCALĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TĀRGU JIU
Comisia de concurs
Nr.  7028 din  04.12.2015

 

ANUNŢ

          Īn urma verificării dosarelor de concurs ale candidaţilor īnscrişi  pentru a participa la concursul  de recrutare, din intervalul 15-18 DECEMBRIE 2015, pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de  arhivar din cadrul compartimentului administrativ, redăm  rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor īnscrişi  la concursul de mai sus:

1.      IACOV ȘTEFAN - “ADMIS”

2.      LEBEDINSCAIA CORINA - “ADMIS”

3.      NIMARĂ BIANCA-ADRIANA - “ADMIS”

4.      PAVEL ELENA-CLAUDIA - “ADMIS”

5.      CONSTANTIN RALUCA-ADELA-ILEANA - “ADMIS”

6.      VĂTAVU OLGA - “ADMIS”

7.      POPESCU ADRIAN - “ADMIS”

8.      FRĪNTU DELIA - “ADMIS”

9.      LUPULESCU ALINA-DANIELA - “ADMIS”

10.  CĪRLEA MINODORA - “ADMIS”

11.  POENARU GEORGE-NICOLAE- “ADMIS”

12.  POPOVICI GHEORGHE-CONSTANTIN- “ADMIS”

13.  GIORGI IOAN-CĂTĂLIN- “ADMIS”

14.  CROICU LELIA-PARASCHIVA- “ADMIS”

15.  VĂDUVA ADELA- “ADMIS”

16.  CREȚAN ALICE-ADELINA- “ADMIS”

17.  NUȚU LIGIA- “ADMIS”

18.  CĪLCIOI GEORGETA- “ADMIS”

19.  CIONTU ELENA-ROXANA- “ADMIS”

20.  DUMITRU MARIANA- “ADMIS”

21.  ȘTOCLEI IOANA- “ADMIS”

  • Candidaţii declaraţi ,,ADMIS” vor susţine proba scrisă īn data de 15 decembrie 2015, ora 1030, la sediul Primăriei Tg-Jiu.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei pot formula contestaţie īn termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv 07.12.2015, orele 1600.
  • Afişat astăzi,  04.12.2015.

 

Comisia de concurs:

1.      Dan Laurențiu , director executiv – preşedinte comisie

2.      Evulescu Ramona, şef serviciu evidență – membru comisie

3.      Cīrciumaru Cornelia-Elena , inspector –  membru comisie  

 

Secretar comisie, Birău Adriana

ANUNȚ

     Direcția Publică Comunitară Locală de Evidența Persoanelor Tārgu Jiu, cu sediul īn Tārgu-Jiu, Stada Iosif Keber, numărul 1, județul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de arhivar din cadrul Compartimentului administrativ.

     Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Tārgu-Jiu şi va consta īn următoarele probe:
        - proba scrisă īn data de 15 decembrie 2015, ora 1030 ;
        - proba interviu īn data de 18 decembrie 2015.


    Candidaţii trebuie să īndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    1. Condiţii generale prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru anexă la H.G. nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale:
        a) are cetăţenia romānă, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinānd Spaţiului Economic European şi domiciliul īn Romānia;
        b) cunoaşte limba romānă, scris şi vorbit;
        c) are vārsta minimă reglementată de prevederile legale;
        d) are capacitate deplină de exerciţiu;
        e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
        f) īndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
        g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvārşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau īn legătură cu serviciul, care īmpiedică īnfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvārşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei īn care a intervenit reabilitarea.

    2. Condiţii specifice:
        - să fie absolvent de studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
        - vechime īn specialitatea studiilor medii - minimum 6 luni.

    3. Bibliografia:
        1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
        2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
        3. Legea arhivelor naţionale nr. 16/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
        4. Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 137/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii arhivelor naţionale nr. 16/1996;
        5. Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996.

    4. Dosarele de concurs se depun la sediul Direcției Publice Comunitare Locale de Evidența Persoanelor Tārgu Jiu, īn termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea III-a, respectiv 2 decembrie 2015, ora 1400.
    Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Direcției Publice Comunitare Locale de Evidența Persoanelor Tārgu Jiu, Compartimentul, resurse umane, contabilitate, telefon 0371502419.


Data publicării: 16.11.2015

LISTA
cuprinzānd documentele necesare dosarului de participare la concurs,
la concursul de ocupare a funcţiei contractuale de arhivar din cadrul Compartimentului
administrativ, Direcția Publică Comunitară Locală de Evidența Persoanelor Tārgu Jiu


1. Cerere de īnscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă īndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

4. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea īn muncă, īn meserie şi/sau īn specialitatea studiilor, īn copie;

5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7. Curriculum vitae;


Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, īn clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, īn formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Īn cazul īn care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, īn cazul īn care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tārziu pānă la data desfăşurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi īn original īn vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.