Anunțuri de angajare īn cadrul D.P.C.L.E.P. Tg-Jiu

Tabel

privind rezultatul selecţiei dosarelor de īnscriere la concursul de recrutare pentru postul temporar vacant de inspector asistent organizat īn cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Tg.Jiu , concurs ce se va desfăşura īn data de 15.03.2016 proba scrisă

 

Data selecţiei dosarelor: 09.03.2016

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1. MARINESCU ALINA-ȘTEFANIA

ADMIS

 

2. BOLOGAN NADIA-IULIANA

ADMIS

 

3. VĪLCEANUI MARILENA-CORINA

ADMIS

             

4. UDRESCU IONELA-NICOLETA

ADMIS

 

5. STOIAN ANDREEA

ADMIS

 

6. SCORNEA ELENA-GABRIELA

ADMIS

 

7. SACAGIU PAULA

ADMIS

 

8. AVRAM MARIA-DANIELA

ADMIS

 

9. CARTIANU MARIA

ADMIS

 

10. DOBRAN CONSTANTIN

ADMIS

 

11. DUVAC ALINA

ADMIS

 

12. VĂDUVA CAMELIA-MONICA

ADMIS

 

Observaţii formulate de către membrii comisiei: NU AU FOST

Proba scrisă se va susține īn data de 15.03.2015 orele 10,30 īn sediul Primăriei  Tārgu Jiu.

 

 

DIRECȚIA PUBLICĂ COMUNITARĂ LOCALĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TĀRGU JIU
Nr.  2709 din  12.02.2016

 

ANUNŢ

    Direcţia Publică Comunitară Locală de Evidenţă a Persoanelor Tg.Jiu, cu sediul īn Tārgu-Jiu, Stada Iosif Keber, numărul 1, județul Gorj, organizează concurs de recrutare pentru funcţia publică vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul serviciului evidență.

     1. Probele concursului de recrutare
          - proba scrisă - 15.03. 2016, ora 1030, la sediul DPCLEP Tg.Jiu
          - proba interviu - 17.03. 2016, la sediul DPCLEP Tg.Jiu.

     2. Termenul de depunere al dosarelor de concurs:
          Data limită de depunere a dosarelor de participare la concurs este īn termen de 20 zile de la data publicării anunţului īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea a III-a, la sediul direcției-compartimentul resurse umane, contabilitate şi va cuprinde documentele prevăzute la art.49 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată prin HG nr. 1173/2008, respectiv 2 martie 2016, ora 1600.

     3. Condiţii de participare la concurs:
       3.1. condiţii generale:
          - candidaţii trebuie să īndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
       3.2 condiţii specifice de ocupare sunt:
          - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă īn domeniul științelor economice.
          - vechime īn specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
          - cunoştinţe de operare pe calculator: abilităţi īn utilizarea calculatoarelor, operare nivel mediu, dovedite cu certificat/atestat.

     4. Bibliografia:
          1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
          2. Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
          3. O.U.G 97/2005, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romāni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          4. H.G. nr. 1375/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romāni.

     5. Documentele necesare dosarului de concurs:
          - copie după actul de identitate;
          - formular de īnscriere conform anexei nr.3 la H.G. nr. 611/2008, modificată - se poate obţine de la sediul DPCLEP Tg.Jiu;
          - copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă īndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
          - carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea īn muncă, īn meserie şi/sau īn specialitatea studiilor, īn copie;
          - cazierul judiciar;
          - adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
          - declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

     Īn cazul īn care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, īn cazul īn care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tārziu pānă la data desfăşurării primei probe a concursului.

     Copiile după actele de mai sus se prezintă īn copii legalizate sau vor fi īnsoţite de documente originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, la sediul DPCLEP Tg.Jiu.

     Informaţii suplimentare la nr.telefon 0371502419/0727385016.

     Astăzi 12.02.2016